Meewerken
Gift
Contact

Algemeen

Wie zijn we

logo De Schakelaar

Wij zijn vrijwilligers die een welzijnsschakel vormen. Samen met anderen doen en steunen wij activiteiten die armoede uitsluiten. Ons hart gaat uit naar gezinnen met kinderen in de Tongerse “buiten”wijken. Onze groep heeft 7 vaste leden: Guido, Heidi, Inge, Cindy, Björn, Sylvia & Albertine. Huisfotograaf Ria legt belangrijke momenten vast.

Wat doen we

Wat doen we

Toen we in 2008 ontstonden luisterden we samen met vzw CEDES naar de noden en behoeften van jonge gezinnen op Paspoel. We leerden dat kinderen en hun ouders nood hadden aan positieve ontmoetingskansen om zich goed te voelen in hun gezin en de wijk. Dat is dan ook de het kerndoel van onze activiteiten. Ondertussen zijn we zo gegroeid dat we het grootste deel van Tongeren bereiken.

Onderstaande activiteiten zijn een methodiek om het vertrouwen van onze mensen te winnen. Van hieruit kunnen we structureel problemen aanpakken en zo samen op zoek gaan naar oplossingen.

Hieronder vind je een greep uit onze activiteiten :
Picknick op de ploes
Buitenspeeldagen
Piëtslèmpkestocht
Sinterklaas van Gastama
Kjösballebarbeque
Actie : Soep op de stoep
Getuigenis en vorming
Tongers armoede platform
Welzijnsschakels Limburg en Vlaanderen
Carnaval
Disco Fever
Weggeefplein

Activiteiten met de Sportdienst Tongeren :
Winterland
Activ
......

Activiteiten met de Jeugddienst Tongeren :
Uitstap pretpark
Winteractiviteiten
Sint Weggeefplein
.....

Visie

Download hier onze visie en de verklarende uitleg.

Visie
Visie Uitleg

Schakelen

Schakelen

Een welzijnsschakel gelooft in mensen.
Schakelen is: mensen en organisaties met mekaar verbinden. Iedereen heeft andere ervaringen en kansen gehad. Maar als mens zijn we gelijkwaardig. Iedereen telt mee. Schakelen is ook: voelen wanneer we een “vitesse” hoger of lager moeten kiezen. Voelen wanneer we mensen kunnen steunen om uit hun schelp te kruipen. Maar ook voelen wanneer we samen de drempel moeten verlagen. Wij geloven in de krachten en kwetsbaarheden van mensen die we verbinden.

Samenwerking

Samenwerking

Locatie

Locatie

We zijn een feitelijke vereniging die sinds kort een vaste stek hebben. Door de barre omstandigheden van de laatste weken (hard waaien, bomen die op sporen vallen, ......) vonden we onze tent toch maar wat koud en onveilig. Maar door de goede samenwerking met de Stad Tongeren en Woonzo hebben we nu een vaste stek kunnen verkrijgen in de Paspoel en nog wel in Blok 2.

We ontvangen ook geen vaste subsidies om te werken. Dat heeft voor- en nadelen.

Voorbereiden en vergaderen deden we bij elkaar thuis. Maar nu zitten we natuurlijk in ons spliksplinternieuwe locatie. Dat is een goede manier om mekaar te leren kennen en te leren samenwerken.

De activiteiten doen we zo dicht mogelijk bij de mensen die we willen bereiken. We stappen zelf naar de mensen toe en werken aan een vertrouwensband. Dit werkt drempelverlagend.

Privacybeleid

Dit is de website van De Schakelaar Tongeren.

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker

DE SCHAKELAAR TONGEREN wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

DE SCHAKELAAR TONGEREN is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacy beleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina.

1. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij onze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten en activiteiten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan DE SCHAKELAAR TONGEREN geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, titel, graad, e-mailadres). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DE SCHAKELAAR TONGEREN of die van een derde partij.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DE SCHAKELAAR TONGEREN of die van een derde partij.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

3. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens - Privacybeleid

DE SCHAKELAAR TONGEREN hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden :

In het kader van onze communicatie met u.
Voor het beheer van het klantenbestand.
Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten van DE SCHAKELAAR TONGEREN.

DE SCHAKELAAR TONGEREN kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

4. Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u enkel een e-mail of brief te sturen naar :

DE SCHAKELAAR TONGEREN
 Romeinse Kassei 57 – 3700 Tongeren.
deschakelaar@hotmail.com

Voeg steeds een fotokopie van uw identiteitskaart toe, zodat DE SCHAKELAAR TONGEREN op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is.

5. Recht van verzet

Wenst u zich te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door DE SCHAKELAAR TONGEREN, stuur dan uw aanvraag via mail of brief naar :

DE SCHAKELAAR TONGEREN
 Romeinse Kassei 57 – 3700 Tongeren.
deschakelaar@hotmail.com

6. Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail of brief sturen naar :

DE SCHAKELAAR TONGEREN
 Romeinse Kassei 57 – 3700 Tongeren.
deschakelaar@hotmail.com

In geval van een klacht zal DE SCHAKELAAR TONGEREN alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

7. OPMERKINGEN

Gezien de privacywetgeving steeds in evolutie is, kan het privacy beleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.